تاریخ محاسبه NAV صندوق ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۱۰,۷۵۱,۸۲۸ تعداد واحدهای باقی مانده ۳۹,۲۴۸,۱۷۲ کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال) ۶۰,۳۹۶,۱۷۲,۴۵۷,۸۲۱ قیمت صدور هر واحد (ریال) ۵,۶۵۱,۹۱۲ قیمت ابطال هر واحد (ریال) ۵,۶۱۷,۲۹۳ قیمت آماری هر واحد (ریال) ۵,۶۱۷,۲۹۳ تاریخ انتشار ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

توضیحات

۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۵,۶۵۱,۹۱۲ ۵,۶۱۷,۲۹۳ ۵,۶۱۷,۲۹۳ ۰ ۰ ۲۴,۷۲۹,۹۹۲ ۰ ۱۳,۹۷۸,۱۶۴ ۱۰,۷۵۱,۸۲۸ ۶۰,۳۹۶,۱۷۲,۴۵۷,۸۲۱ ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۵,۶۶۱,۲۵۳ ۵,۶۲۶,۵۴۳ ۵,۶۲۶,۵۴۳ ۰ ۰ ۲۴,۷۲۹,۹۹۲ ۰ ۱۳,۹۷۸,۱۶۴ ۱۰,۷۵۱,۸۲۸ ۶۰,۴۹۵,۶۲۳,۳۱۷,۶۶۲ ۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۵,۶۶۱,۳۲۵ ۵,۶۲۶,۶۱۵ ۵,۶۲۶,۶۱۵ ۰ ۵,۳۹۴ ۲۴,۷۲۹,۹۹۲ ۳,۲۵۰ ۱۳,۹۷۸,۱۶۴ ۱۰,۷۵۱,۸۲۸ ۶۰,۴۹۶,۳۹۹,۱۳۹,۰۸۸ ۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۵,۶۶۱,۳۷۸ ۵,۶۲۶,۶۶۱ ۵,۶۲۶,۶۶۱ ۰ ۴,۱۰۸ ۲۴,۷۲۴,۵۹۸ ۳,۰۲۷ ۱۳,۹۷۴,۹۱۴ ۱۰,۷۴۹,۶۸۴ ۶۰,۴۸۴,۸۳۱,۳۷۹,۶۸۷ ۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۵,۷۱۵,۵۸۰ ۵,۶۸۰,۳۰۸ ۵,۶۸۰,۳۰۸ ۰ ۵,۱۹۲ ۲۴,۷۲۰,۴۹۰ ۳,۷۹۳ ۱۳,۹۷۱,۸۸۷ ۱۰,۷۴۸,۶۰۳ ۶۱,۰۵۵,۳۷۱,۰۷۰,۳۴۴ ۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۵,۷۸۸,۶۱۷ ۵,۷۵۲,۴۳۲ ۵,۷۵۲,۴۳۲ ۰ ۵,۸۶۷ ۲۴,۷۱۵,۲۹۸ ۱۱,۲۲۶ ۱۳,۹۶۸,۰۹۴ ۱۰,۷۴۷,۲۰۴ ۶۱,۸۲۲,۵۵۶,۱۹۸,۵۲۳ ۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۵,۷۵۷,۵۵۸ ۵,۷۲۱,۶۳۰ ۵,۷۲۱,۶۳۰ ۰ ۳,۰۰۲ ۲۴,۷۰۹,۴۳۱ ۲۱,۳۶۳ ۱۳,۹۵۶,۸۶۸ ۱۰,۷۵۲,۵۶۳ ۶۱,۵۲۲,۱۸۸,۹۴۳,۱۸۲ ۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۵,۶۹۷,۷۸۹ ۵,۶۶۲,۳۰۸ ۵,۶۶۲,۳۰۸ ۰ ۰ ۲۴,۷۰۶,۴۲۹ ۰ ۱۳,۹۳۵,۵۰۵ ۱۰,۷۷۰,۹۲۴ ۶۰,۹۸۸,۲۸۹,۱۹۶,۸۹۰ ۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۵,۶۸۳,۵۹۳ ۵,۶۴۸,۱۴۶ ۵,۶۴۸,۱۴۶ ۰ ۰ ۲۴,۷۰۶,۴۲۹ ۰ ۱۳,۹۳۵,۵۰۵ ۱۰,۷۷۰,۹۲۴ ۶۰,۸۳۵,۷۵۵,۸۴۷,۰۳۹ ۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۵,۶۸۳,۶۶۰ ۵,۶۴۸,۲۱۳ ۵,۶۴۸,۲۱۳ ۰ ۶۱,۱۵۰ ۲۴,۷۰۶,۴۲۹ ۵,۸۸۹ ۱۳,۹۳۵,۵۰۵ ۱۰,۷۷۰,۹۲۴ ۶۰,۸۳۶,۴۷۶,۴۰۰,۶۹۰ ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۵,۶۸۳,۶۹۶ ۵,۶۴۸,۰۶۷ ۵,۶۴۸,۰۶۷ ۰ ۵,۴۶۱ ۲۴,۶۴۵,۲۷۹ ۹,۱۹۱ ۱۳,۹۲۹,۶۱۶ ۱۰,۷۱۵,۶۶۳ ۶۰,۵۲۲,۷۸۳,۱۱۱,۸۶۸ ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۵,۶۶۳,۵۵۸ ۵,۶۲۸,۰۹۵ ۵,۶۲۸,۰۹۵ ۰ ۳۹,۵۹۷ ۲۴,۶۳۹,۸۱۸ ۱۱,۶۶۶ ۱۳,۹۲۰,۴۲۵ ۱۰,۷۱۹,۳۹۳ ۶۰,۳۲۹,۷۶۴,۹۶۳,۳۹۹ ۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۵,۶۶۶,۷۷۳ ۵,۶۳۱,۲۰۳ ۵,۶۳۱,۲۰۳ ۰ ۷,۲۶۰ ۲۴,۶۰۰,۲۲۱ ۱۵,۱۱۱ ۱۳,۹۰۸,۷۵۹ ۱۰,۶۹۱,۴۶۲ ۶۰,۲۰۵,۷۹۲,۸۴۴,۰۱۲ ۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۵,۶۵۷,۰۰۵ ۵,۶۲۱,۵۰۰ ۵,۶۲۱,۵۰۰ ۰ ۲,۹۱۱ ۲۴,۵۹۲,۹۶۱ ۱۳,۳۳۶ ۱۳,۸۹۳,۶۴۸ ۱۰,۶۹۹,۳۱۳ ۶۰,۱۴۶,۱۹۳,۱۰۰,۰۴۸ ۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۵,۶۹۲,۰۶۴ ۵,۶۵۶,۲۶۷ ۵,۶۵۶,۲۶۷ ۰ ۰ ۲۴,۵۹۰,۰۵۰ ۰ ۱۳,۸۸۰,۳۱۲ ۱۰,۷۰۹,۷۳۸ ۶۰,۵۷۷,۱۳۹,۲۷۶,۰۱۶ ۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۵,۶۷۷,۲۷۲ ۵,۶۴۱,۵۴۶ ۵,۶۴۱,۵۴۶ ۰ ۰ ۲۴,۵۹۰,۰۵۰ ۰ ۱۳,۸۸۰,۳۱۲ ۱۰,۷۰۹,۷۳۸ ۶۰,۴۱۹,۴۸۴,۵۰۵,۱۵۰ ۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۵,۶۷۷,۳۴۴ ۵,۶۴۱,۶۱۸ ۵,۶۴۱,۶۱۸ ۰ ۴,۸۶۷ ۲۴,۵۹۰,۰۵۰ ۷,۵۶۳ ۱۳,۸۸۰,۳۱۲ ۱۰,۷۰۹,۷۳۸ ۶۰,۴۲۰,۲۵۵,۱۰۳,۴۷۸ ۱۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۵,۶۷۷,۳۵۸ ۵,۶۴۱,۶۴۱ ۵,۶۴۱,۶۴۱ ۰ ۳,۴۸۲ ۲۴,۵۸۵,۱۸۳ ۲۰,۸۱۹ ۱۳,۸۷۲,۷۴۹ ۱۰,۷۱۲,۴۳۴ ۶۰,۴۳۵,۷۰۸,۹۶۹,۳۴۵ ۱۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۵,۶۱۳,۸۱۲ ۵,۵۷۸,۵۰۰ ۵,۵۷۸,۵۰۰ ۰ ۷,۸۸۵ ۲۴,۵۸۱,۷۰۱ ۲۱,۸۹۶ ۱۳,۸۵۱,۹۳۰ ۱۰,۷۲۹,۷۷۱ ۵۹,۸۵۶,۰۳۱,۵۰۸,۴۴۰ ۲۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۵,۵۹۵,۷۱۲ ۵,۵۶۰,۵۷۹ ۵,۵۶۰,۵۷۹ ۰ ۹,۸۹۹ ۲۴,۵۷۳,۸۱۶ ۳۲,۵۶۰ ۱۳,۸۳۰,۰۳۴ ۱۰,۷۴۳,۷۸۲ ۵۹,۷۴۱,۶۴۵,۹۰۶,۵۶۷
فهرست