به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی دستورالعمل «نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به اتباع خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی بالای 18 سال سن، کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان در روز اعطا کنند.

در سال 98 و 99 برخی اتباع خارجی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی خود با مشکلات متعددی مواجه شده بودند. این دستورالعمل با هدف ساماندهی افتتاح حساب و دریافت خدمات از بانک‌ها توسط اتباع خارجی تدوین شده است.

بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است: 

احتراما همانگونه که استحضار دارند، وفق تبصره ماده 4 «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» مصوب جلسه 1390/10/12 شورای عالی مبارزه با پولشویی ابلاغی طی بخشنامه شماره 90/274508 مورخ 1390/11/17 ارائه هرگونه کارت الکترونیکی و نیر ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور ممنوع می‌باشد.

علی‌رغم این و با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در زمینه استفاده از وجه نقد و مشکلاتی که از این حیث برای اتباع یاد شده، پدید آمده، در جلسه مورخ 1399/11/12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مقرر شد باهدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی، تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 1398/7/21 هیات محترم وزیران و با لحاظ شرایط مورد نظر آن شورا، ضوابط مربوط به ارائه کارت بانکی به اتباع خارجی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردد. بر این اساس «دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» مصوب جلسه مورخ 1399/12/10 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست ایفاد می‌شود.

به‌موجب ضوابط اخیر‌الذکر، موسسه اعتباری می‌تواند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه یکصد  و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضاء تعیین شده، به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (18) سال تمام، اعطا نماید.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید مجدد بر این که دستورالعمل پیوست تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، قابل استناد می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه‌ای از آن به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.

*متن کامل دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی

«دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» در اجرای بند (3) از مصوبات پانزدهمین جلسه مورخ 1399/11/12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی، «دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی»، که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود:

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می‌روند:

۱ -آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04 بانک مرکزی؛

2 -بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

3 -مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد؛

4 -کارت پردا‌خت ریالی: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط مؤسسه اعتباری که به دارنده آن امکان پرداخت و یا انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می‌سازد.

5 -مدارک شناسایی معتبر: مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره (6) ماده (21) آیین‌نامه، ابلاغی طی بخشنامه شماره 288747/99 مورخ 11/09/1399 بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن؛

6- اشخاص حقیقی خارجی مقیم: مشتمل بر

الف- اشخاص حقیقی خارجی که دارای گذرنامه با پروانه اقامت معتبر هستند.

ب- اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک شناسایی معتبر؛ دفترچه اقامت ویژه یا دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی یا مدرک آمایش می‌باشند؛

7 -اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه؛

ب- اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تاکنون منقضی نشده باشد؛

پ- اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه.

2 8- شماره اختصاصی: شمارهای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص خارجی تعیین و در چارچوب ماده (21) آیین‌نامه اختصاص داده می‌شود.

ماده 2 – مؤسسه اعتباری بنا به درخواست اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از (18) سال تمام و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل، میتواند نسبت به صدور کارت پرداخت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نماید. اختصاص کارت پرداخت ریالی، پیش از ایجاد یا معرفی حساب سپرده متناظر برای اشخاص حقیقی خارجی در چارچوب دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

تبصره- صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی کمتر از (18) سال تمام ممنوع است.

ماده 3 -صدور بیش از یک کارت پرداخت ریالی به نام هر شخص حقیقی خارجی مجاز نمی‌باشد. در صورت وجود کارت پرداخت ریالی فعال به نام شخص حقیقی خارجی، صدور کارت پرداخت ریالی جدید منوط به ابطال کارت پرداخت ریالی قبلی میباشد. بانک مرکزی شرایط اجرای این ماده را برای مؤسسات اعتباری فراهم مینماید. تبصره- اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، از شمول این ماده مستثنی میباشند.

ماده 4 -مؤسسه اعتباری مکلف است مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی را در چارچوب مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت‌های پرداخت و همچنین بر حسب شرایط اقامت و نوع مدرک شناسایی شخص حقیقی خارجی، به صورت زیر تعیین نماید:

4-۱ -اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم؛ حداکثر تا تاریخ اعتبار روادید صادر یا تمدید شده؛

4-2 -اشخاص حقیقی خارجی مقیم؛ حداکثر تا تاریخ انقضاء مدرک شناسایی معتبر. تبصره- در خصوص اشخاص حقیقی خارجی دارای تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران، مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی نباید بیش از سه ماه از زمان ورود شخص به کشور باشد.

ماده 5 -مؤسسه اعتباری مکلف است، حداکثر تراکنش خرید از کارت متعلق به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی را به روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال محدود نماید.

تبصره- سقف خرید از کارتهای پرداخت ریالی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، مطابق سقفهای تعیین شده برای اشخاص ایرانی میباشد.

ماده 6 -مؤسسه اعتباری مکلف است پیش از صدور و اعطای کارت پرداخت ریالی به شخص حقیقی خارجی، تعهدات الزم مبنی بر عدم استفاده سایر اشخاص از کارت مذکور را از مشتری اخذ نماید. متقاضی دریافت کارت باید تعهد نماید که در صورت اطالع از بهرهبرداری سایر اشخاص، بالفاصله موضوع را به مؤسسه اعتباری اطالع دهد.

ماده 7 – مؤسسه اعتباری می‌بایست از صدور کارت پرداخت ریالی برای شخص حقیقی خارجی در موارد ذیل خودداری نماید:

7-۱ – شخص حقیقی خارجی که در هنگام درخواست صدور کارت، مدارک شناسایی معتبری را برای حضور در ایران ارائه نمی‌نماید؛

7-2 – شخص حقیقی خارجی که به حکم مراجع قضایی و یا به موجب قانون، ارائه خدمات به وی مجاز نمی‌باشد؛

7-3 – شخص حقیقی خارجی فاقد هویت قانونی یا شخص حقیقی خارجی که شماره اختصاصی وی به دلایلی اعم از فوت و غیره ابطال شده است؛

7-4 -شخص حقیقی خارجی که اقامت وی محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان میباشد، در حالی که برای دریافت کارت پرداخت ریالی از حوزه دیگری که مجاز به اقامت در آن منطقه نمی‌باشد، به مؤسسه اعتباری مراجعه می‌نماید؛

7-5 -شخص حقیقی خارجی که فاقد شناسه شهاب معتبر می‌باشد؛

7-6 -شخص حقیقی خارجی که از ارائه تعهدات الزم استنکاف نماید.

تبصره- چنانچه پس از اعطای کارت پرداخت ریالی مشخص شود، شخص حقیقی خارجی از عمل به تعهدات خود، خودداری نموده است، مؤسسه اعتباری مکلف است مطابق با مقررات نسبت به ابطال کارت مذکور اقدام کند.

«دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» در (7) ماده و (5) تبصره در چهلمین جلسه مورخ 10/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، معتبر و قابل استناد است.

به گزارش فارس، پیش‌تر در سامانه «فارس من» برخی مخاطبان رفع انسداد حساب و دریافت کارت بانکی را از نظام بانکی خواستار شده بودند. 

انتهای پیام/

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست